Säännöt

Disc Golf Hyvinkää ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Disc Golf Hyvinkää ry ja kotipaikka Hyvinkää.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminnallaan tuoda tunnetuksi Frisbee Golf ja sen muut lajimuodot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää maksullisia lajiesittelyjä
 • on yhteistyössä muiden laji seurojen ja organisaatioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 • järjestää huvitilaisuuksia, arpajaisia ja kilpailuja, kuitenkin ensin hankittuaan siihen asianomaisen luvan.
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia.
 • omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä rekisteriä. Yhdistys ei vastaa jäseniään mahdollisten lajin puitteissa tulleiden vahinkojen varalta.Jokaisella on oltava oma vakuutus kunnossa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan syyskokouksessa.Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,sihteeri,taloudenhoitaja,toiminnantarkastaja,varatoiminnantarkastaja sekä hallituksen jäseniä 5-10 kpl.

Hallituksen toimikausi on 2 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnnatarkastaja.

Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämilleen henkilöille.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1-31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden kokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille ilmoittamalla sähköpostilla, tekstiviestillä, facebookin kautta tai postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinainen kokous

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä muut jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.